• CBSE Aff. Code- 330337

List of staffs

S.No

Teacher’s Name

S.No

Teacher’s Name

1

C.B Singh

14

Uttam Barnwal

2

Vijay Singh

15

Santosh Saran

3

Vinod Singh

16

Snidhda Kumari

4

Maneger Prasad

17

Munna Sah

5

Valmiki Kumar

18

Monika Kumari

6

Asit Kr. Das

19

Priyanka Kumari

7

Chandani Verma

20

Rubi Singh

8

Shivnatha Shahi

21

Amit Kumar

9

Vijay Kumar Varma

22

Sudheer Kumar

10

Aarti Sharma

23

Upasna Dutta

11

Nagender Prasad

24

Khushboo Jahan

12

Rahul Azad

25

Ajit Kumar Singh

13

Zaiur Rahman

26

 

14

Pijush